รายวิชาที่มีอยู่

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2

ศึกษาเกี่ยวกับพุทธประวัติ พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม การบริการจิตแ...
Course

ชีวิตกับสังคมไทย

ชีวิตกับสังคมไทย

Course

ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย

ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย

Course

การเมืองการปกครองของไทย

การเมืองการปกครองของไทย

-
Course

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

ศึกษาเกี่ยวกับพุทธประวัติ พุทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคม การบริการจิตแล...
Course

พลศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลิคภาพ

พลศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลิคภาพ

Course

ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้ภาษา สื่อวารอย่างมีศิลปะ ถูกต้องตาม...
Course

ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม

ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม

คำอธิบายรายวิชา         ศ...
Course

ศิลปประดิษฐ์

ศิลปประดิษฐ์

จุดประสงค์รายวิชา   1. เข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการประดิษฐ์ด...
Course

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

จุดประสงค์ประสงค์รายวชิ า1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความคิด...
Course

การบัญชีเบื้องต้น 1

การบัญชีเบื้องต้น 1

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจั...
Course

การบัญชีการเงิน

การบัญชีการเงิน

          ศึกษาและ...
Course

งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์

งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์

Course

การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา

การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวา

Course

ระบบจัดการฐานข้อมูล

ระบบจัดการฐานข้อมูล

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมู...
Course

การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด

การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรม องค์ประกอบของโปรแกร...
Course

อมรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น

อมรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น

Course

การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปบนอุปกรณพกพา

การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปบนอุปกรณพกพา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเทคโนโลยีพกพาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ขอ...
Course

โครงการให้ความรู้การจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์

โครงการให้ความรู้การจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์

Course

การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ

การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ

Course

จัดการฐานข้อมูล

จัดการฐานข้อมูล

ระบบฐานข้อมูล หมายถึง โครงสร้างสารสนเทศ ที่ประกอบของข้อมูล
Course

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต

xxxxxxxx
Course

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

                  &nbs...
Course

การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด

การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด

อยู่ในช่วงดำเนินการ....
Course

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

Course

ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

           ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ...
Course

วิชาพิมพ์ดีดไทย 1

วิชาพิมพ์ดีดไทย 1

เครื่องพิมพ์ดีดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์ข้อความแทนการเขียนด้วยลาย...
Course

การทำดอกไม้จันทน์

การทำดอกไม้จันทน์

เป็นการทำดอกไม้จันทน์จากกระดา
Course

การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

องค์การเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ เป็นการรวมบุคคลเพื่อทำกิจกรรม และให้บริกา...
Course

microsoft office

microsoft office

       ศึกษาความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรมประมวล...
Course

ฝึกงาน

ฝึกงาน

ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ ส...
Course

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 1. มีความเข้าใจความหมายของค าศัพท์ท...
Course

หลักการตลาด

หลักการตลาด

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของหลักการตลาด
Course

ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

คำอธิบายรายวิชาศึกษาเกี่ยวกับมารตฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในอง...
Course

ข่าวและประกาศ

(ยังไม่มีข่าว)