รายวิชาที่มีอยู่

พลศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลิคภาพ

พลศึกษาเพื่อการพัฒนาบุคลิคภาพ

Course

ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้ภาษา สื่อวารอย่างมีศิลปะ ถูกต้องตาม...
Course

ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม

ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม

คำอธิบายรายวิชา         ศ...
Course

ศิลปประดิษฐ์

ศิลปประดิษฐ์

จุดประสงค์รายวิชา   1. เข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการประดิษฐ์ด...
Course

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

จุดประสงค์ประสงค์รายวชิ า1. เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความคิด...
Course

การบัญชีเบื้องต้น 1

การบัญชีเบื้องต้น 1

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และขั้นตอนการจั...
Course

การบัญชีการเงิน

การบัญชีการเงิน

          ศึกษาและ...
Course

ระบบจัดการฐานข้อมูล

ระบบจัดการฐานข้อมูล

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย องค์ประกอบ ความสำคัญของระบบฐานข้อม...
Course

การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ

การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ

Course

จัดการฐานข้อมูล

จัดการฐานข้อมูล

ระบบฐานข้อมูล หมายถึง โครงสร้างสารสนเทศ ที่ประกอบของข้อมูล
Course

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต

xxxxxxxx
Course

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

                  &nbs...
Course

การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด

การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด

อยู่ในช่วงดำเนินการ....
Course

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

Course

ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

           ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ...
Course

วิชาพิมพ์ดีดไทย 1

วิชาพิมพ์ดีดไทย 1

เครื่องพิมพ์ดีดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์ข้อความแทนการเขียนด้วยลาย...
Course

การทำดอกไม้จันทน์

การทำดอกไม้จันทน์

เป็นการทำดอกไม้จันทน์จากกระดา
Course

การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

การบริหารงานคุณภาพในองค์การ

องค์การเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ เป็นการรวมบุคคลเพื่อทำกิจกรรม และให้บริกา...
Course

microsoft office

microsoft office

       ศึกษาความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรมประมวล...
Course

ฝึกงาน

ฝึกงาน

ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ ส...
Course

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 1. มีความเข้าใจความหมายของค าศัพท์ท...
Course

หลักการตลาด

หลักการตลาด

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของหลักการตลาด
Course

ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ

คำอธิบายรายวิชาศึกษาเกี่ยวกับมารตฐานอาชีพ องค์กรและการบริหารงานในอง...
Course

ข่าวและประกาศ

(ยังไม่มีข่าว)